Vyberte stranu

Vysporiadanie miestnych komunikácií so štátom

Vysporiadanie miestnych komunikácií

V období pred rokom 1989 boli v našej obci vybudované rôzne miestne komunikácie, ktoré slúžili občanom ako prístup k svojim pozemkom. Vzhľadom k tomu, že pred rokom 1989 sa nehľadelo na vlastnícke práva k parcelám, výstavba sa často neuskutočnila na vlastnícky vysporiadaných pozemkoch štátu, ale na pozemkoch fyzických osôb.

Po roku 1989 a reforme štátnej správy prechádzajú vlastnícke a iné práva zo zanikajúcich Miestnych národných výborov a Okresných národných výborov v likvidácii (ONV) na obce. ONV odovzdáva  do správy obcí aj stavby – teda cestné telesá komunikácii, avšak bez majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou. Týmto vznikajú obciam nemalé komplikácie s užívaním týchto stavieb – s ich opravou, alebo ukladaním inžinierskych sietí. Pokiaľ obec nemá deklarované vlastnícke právo k pozemkom, musí v prípade možnej investície (napr. výstavba kanalizácie) vydokladovať právny vzťah k pozemku.

Aj v našej obci sa vyskytujú stavby, ktoré prešli na obec zo štátu podľa osobitných predpisov a to podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, avšak bez majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sú umiestnené. Preto je štát, prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu („SPF“), v našej obci vlastníkom časti pozemkov pod komunikáciami alebo verejnými priestranstvami. Obec na základe vyššie uvedeného môže požiadať „SPF“ o bezodplatný prevod do svojho vlastníctva.

Pokiaľ sú na pozemkoch pod stavbami evidovaní vlastníci – fyzické, alebo právnické osoby je možné tento stav riešiť prostredníctvom zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Share This