Vyberte stranu

Starostlivosť o zelené plochy v našej obci

Starostlivosť o zelené plochy v našej obci

V časti o „SZO“  sme hovorili aj o tom, že obec po uskutočnení pozemkových úprav nadobudla do svojho vlastníctva  niektoré  pozemky určené na ekologické opatrenia. Väčšinou ide o vsakovacie pásy a protipovodňové rigoly. Tieto plochy často nie sú pre svoje priestorové usporiadanie vhodné na plošnú výsadbu zelene.

Je vhodné zaoberať sa možnosťou vyhľadania vhodných lokalít na výsadbu zelene a plôch určených na odpočinok v našej obci. Obec sa môže s vlastníkmi týchto pozemkov dohodnúť buď  na odkúpení alebo dlhodobom prenájme.

Mnohí z nás často trávili voľné chvíle prechádzkami popri zalesnenom koryte rieky Nitra a zelenajúcich sa poliach za riekou. Po rozhodnutí štátnych orgánov umiestniť v blízkosti našej obce podniky automobilovej výroby sa razom plochy, na ktorých sa desaťročia vykonávala rastlinná výroba premenili na plochy zastavané podnikmi. Uvedená investícia si vyžiadala aj spevnenie hrádze rieky Nitra. Pri jej rekonštrukcii bol odstránený veľký počet stromov a kríkov, ktoré vytvárali zelenú scenériu popri vodnom toku. Správca toku  – Slovenský vodohospodársky podnik – po ukončení prác na hrádzi začal výsadbu nových stromov. Z dôvodu nedostatočnej starostlivosti o mladé sadenice počas horúcich letných dní však mnoho stromčekov vyschlo. Správca je rozhodnutím Okresného úradu Nitra zaviazaný vykonávať v 3 ročnej lehote riadnu starostlivosť a v prípade výpadku má zabezpečiť novú výsadbu.

Kvalitné životné prostredie v našej obci je potrebné pre nás všetkých. To, či sa budeme prechádzať popri zelenom koryte rieky Nitra je primárne našim záujmom. Preto obec musí v tomto prípade aktívne komunikovať so správcom vodného toku a presadzovať svoje záujmy.

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Share This