Vyberte stranu

Spoločné zariadenia a opatrenia

Spoločné zariadenia a opatrenia

V rámci projektu pozemkových úprav, ktoré sa v našej obci uskutočnili v rokoch 2003 – 2012 obec do svojho vlastníctva nadobudla pozemky, ktoré sú určené na „SZO“. Na výmeru týchto pozemkov prispeli všetci občania – vlastníci, ktorí boli zároveň  účastníkmi projektu pozemkových úprav.

Počas projektu pozemkových úprav sa navrhli komunikácie, z ktorých je možný prístup k pozemkom jednotlivých vlastníkov. Pre ďalší rozvoj obce je prínosné, aby sa vybudovali niektoré z navrhnutých komunikácii, ktoré priamo nadväzujú na súvislú zástavbu v našej obci. Uvedené cesty môžu slúžiť napr. aj ako prístup k novým stavebným pozemkom našich občanov.

V rámci „SZO“ boli taktiež navrhnuté aj viaceré ekologické opatrenia ako sú odvodňovacie kanále, ktoré majú funkciu zadržiavať stekajúcu vodu z kopcov a zastaviť ju skôr ako sa voda dostane do zastavaného územia obce a spôsobí škody.

V roku 2015 bola vyhlásená výzva Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci Programu rozvoja vidieka na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení. Naša obec sa do tejto aktivity v tej dobe nezapojila. Z toho dôvodu je vhodné, aby nové zastupiteľstvo spolu so starostom obce a obyvateľmi určilo priority výstavby určených „SZO“ a následne sa pristúpi k obstaraniu projektovej dokumentácie a tiež zabezpečeniu stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. na vybrané objekty. V ďalšej výzve tak bude naša obec dostatočne pripravená a môže sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok, ktorý jej pomôže pri ďalšom rozvoji.

Účel jednotlivých pozemkov vo vlastníctve obce si môžeme zistiť veľmi jednoducho – je to spôsob využitia pozemku uvedený na príslušnom liste vlastníctva (LV). Pozemky určené na „SZO“ sú zapísané vo vlastníctve obce Lužianky na LV č. 2929 v kat. území Lužianky a sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

V súvislosti s možnou výstavbou „Spoločných zariadení a opatrení“ navrhujeme zabezpečiť podklady k nasledovným „SZO“, ktoré by mali byť vybudované na parcelách reg. „C“ vo vlastníctve obce Lužianky Tieto pozemky sú  evidované na LV č. 2929 v kat. území Lužianky. Konkrétne ide o parcely: 1582, 1513, 1544, 1548, 1547, 1880, 1908, 1879, 1909, 1919, 1923, 1926. Na priloženej fotografii sú vyznačené červenou farbou.

Uvedené nehnuteľnosti si môžete vyhľadať aj v geodetických aplikáciách:

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenske republiky

Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností

Mapový klient

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Share This