Vyberte stranu

Ako si predstavujeme našu obec?

Sprehľadnenie obecnej stránky na internete

Sprehľadnenie obecnej stránky na internete

Našou snahou je pozmeniť vizualizáciu internetovej stránky obce. Vybrané dôležité oznamy o plánovaných výstavbách v našej obci presunúť už na úvodnú stránku, aby sa k nim občania dostali čo najrýchlejšie a nemuseli ich vyhľadávať v časti “úradná tabuľa”.

Plánujeme zriadiť nové sekcie, v ktorých by obec pravidelne informovala napr. o zistených nedostatkoch v našej obci a spôsoboch ich riešenia. Taktiež považujeme za dôležité zriadiť na stránke archív oznamov miestneho rozhlasu, kde budú oznamy zoradené podľa príslušných dní ich vyhlásenia. Oznamy miestneho rozhlasu sú veľakrát kvôli intenzite dopravy nezrozumiteľné a ľudia, ktorí chodia do práce si ich často ani nestihnú vypočuť – takto k nim budú mať jednoduchý prístup.

Chceme zaviesť nové obecnú aplikáciu, ktorá umožní občanom odoberať dôležité správy z obce do svojej mailovej schránky.

Obnovená stránka ponúkne občanom rýchly a rozsiahlejší prístup k niektorých službám obce, resp. štátu prostredníctvom priložených internetových odkazov.

Otvorenejšia komunikácia zo strany obce k občanom

Otvorenejšia komunikácia zo strany obce k občanom

Pre zvýšenie informovanosti občanov navrhujeme prijať v lehote šiestich mesiacov od nástupu do funkcií opatrenia na nahrávanie zvukového záznamu zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zvukové výstupy budú následne zverejnené na internetovej stránke obce Lužianky a voľne dostupné širokej verejnosti. Myslíme si, že toto poslúži k väčšej transparentnosti obce a možnosti občanov skontrolovať, ako ich volení zástupcovia pracujú.

Radi by sme založili oficiálnu stránku obce aj na vybraných sociálnych sieťach (facebook). Takto budú mať občania jednoduchší a rýchlejší prístup k dianiu v obci.

Plánujeme zaviesť online diskusiu starostu s občanmi. Jej termín bude občanom vopred oznámený a bude prebiehať vo večerných hodinách, keď sú občania doma z práce a majú viac času.

Starosta a volení predstavitelia obce budú pravidelne odpovedať na otázky a podnety občanov v diskusii uverejnenej na internetovej  stránke obce.

Pravidelné obhliadky majetku obce

Pravidelné obhliadky majetku obce

Po našom zvolení do orgánov obce chceme zaviesť pravidelné obhliadky majetku a zariadení vo vlastníctve a správe obce (komunikácie, chodníky, ihriská, autobusové zastávky,…). Obhliadky budú prebiehať v pravidelných časových intervaloch cca. každé tri mesiace v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva.

Čo tým sledujeme? Chceme kontrolovať využitie obecných zariadení a predchádzať  možným škodovým udalostiam.

Termíny obhliadok budú dopredu zverejnené na internetových stránkach obce a vyhlásené v miestnom rozhlase, takže sa ich môžu priamo zúčastniť aj občania, ktorí môžu upozorniť na vzniknuté problémy v ich časti obce.

Spoločné zariadenia a opatrenia

Spoločné zariadenia a opatrenia

Naša obec v rámci projektu pozemkových úprav v kat. území Lužianky nadobudla do vlastníctva viaceré pozemky, ktoré sú určené na výstavbu tzv. Spoločných zariadení a opatrení („SZO“). Na výmeru týchto pozemkov prispeli všetci občania, ktorí boli účastníkmi pozemkových úprav.

Čo sú „SZO“ a na čo slúžia? Sú to existujúce, resp. novonavrhnuté stavby – komunikačné, protierózne a ekologické opatrenia, ktoré napomáhajú k zlepšeniu životného prostredia, k rozvoju obce a lepšiemu využitiu jej územia.

Navrhujeme určiť priority výstavby vybraných stavieb a pripraviť k nim potrebné podklady na získanie finančných prostriedkov od štátu. Štát prostredníctvom príslušných fondov poskytuje nenávratný finančný príspevok na ich výstavbu. Jeho získanie je však podmienené práve vopred pripravenými podkladmi.

Vysporiadanie miestnych komunikácií

Vysporiadanie miestnych komunikácií so štátom

Po roku 1991 a následnom osamostatnení Lužianok prešli zo štátu do správy našej obce viaceré stavby, medzi ktoré patria aj miestne komunikácie.

Pozemky, na ktorých sa nachádzajú niektoré z týchto stavieb však doteraz nie sú majetkovoprávne vysporiadané. V prípade, ak je na takomto pozemku evidovaný štát ako vlastník, môže obec podľa príslušných právnych predpisov požiadať Slovenský pozemkový fond (SPF) o bezodplatné prevedenie vlastníctva  pozemku do vlastníctva obce.

Je v záujme nás, občanov, aby obec disponovala plnými právami k pozemkom, na ktorých sú postavené  miestne komunikácie a verejné priestranstvá. Následne môže rýchlo a efektívne reagovať na prípadné vzniknuté nedostatky alebo sa aktívne zapájať do výziev a získať tak nemalé finančné prostriedky pre svoj ďalší rozvoj.

Starostlivosť o zelené plochy v našej obci

Starostlivosť o zelené plochy v našej obci

V našej obci pozorujeme zhoršujúcu sa kvalitu životného prostredia. Masívna priemyselná výstavba situovaná najmä za riekou Nitra má dosah na každodenný život nás všetkých. Lužianky navyše disponujú nízkym podielom zalesnenosti svojho územia.

Z tohto dôvodu je v záujme obce a nás všetkých, aktívne sa zaujímať o  stav zelene v Lužiankach. V prípade náhradnej výsadby (ako napr. výsadba drevín popri rieke Nitra) má obec dohliadať na jej aktuálny stav a upozorniť zodpovedné štátne organizácie na potrebu riadnej starostlivosti o dreviny – najmä v suchých obdobiach roka.

Každý obyvateľ určite ocení možnosť prechádzky, behu, bicyklovania,… v zelených častiach obce, blízko pri svojich domovoch.

Komunikácia s rómskou komunitou

Komunikácia s rómskou komunitou

V Lužiankach žije početná rómska komunita. Chceme aktívne spolupracovať s vybraným zástupcom tejto komunity v našej obci. Priamym kontaktom so zástupcom je možné riešiť jej prípadné problémy a požiadavky.  Zároveň môže obec aktívne a priamo prezentovať svoje postoje a záujmy.

Máme v pláne spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú životu Rómov a podieľajú sa na skvalitnení ich postavenia v spoločnosti.

a mnohé iné…

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018

Share This