Vyberte stranu

Otvorenejšia komunikácia zo strany obce k občanom

Otvorenejšia komunikácia zo strany obce k občanom

Jedným z cieľom komunálnej politiky je aj dobre informovaný občan. Nie každý má však možnosť (pracovné, rodinné povinnosti….) zúčastniť sa celého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa zvyčajne koná večer a trvá niekoľko hodín. Z doterajších výstupov zo zasadnutia vo forme zápisnice, resp. uznesení sa občania nedozvedia komplexne o dianí v obci a práci svojich volených zástupcov. Z toho dôvodu je vhodné, aby obec vyhotovovala zvukové záznamy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré budú voľne dostupné na obecnej stránke. Občan si následne môže vypočuť informácie o dianí v obci v čase, ktorý mu vyhovuje a sám si zvoliť a vypočuť, ktorá problematika sa ho dotýka a najviac ho zaujíma.

Sociálne siete sú fenoménom dnešnej doby a mnoho ľudí ich aj aktívne využíva. Preto je vhodné, aby informácie o obci boli občanom sprístupnené aj touto formou.

Interakcia medzi obcou a občanmi musí byť na pravidelnej báze. Viackrát sa stalo (napr. pri výstavbe kanalizácie), že občania nedostali kvalitné informácie o dianí v našej obci. Následne vznikali komunikačné nedorozumenia a rôzne chýry, ktoré nemali so skutočným stavom nič spoločné. Na predchádzanie týchto nedorozumení je nutné, aby fungovala diskusia na internetovej stránke obce, do ktorej občania píšu svoje podnety a otázky, ale hlavne, aby obec na tieto príspevky aj adekvátne a rýchlo odpovedala. Odpoveďou, ktorá je zverejnená na oficiálnej stránke obce, sa dosiahne lepšia a širšia informovanosť obyvateľov ako keď je podnet vybavený iba ústne, prípadne telefonicky.

K posilneniu informovanosti a riešeniu problémov prispeje aj pravidelná on-line diskusia s otázkami a podnetmi občanov. Diskusia bude prebiehať približne raz za 2 mesiace. Všetky tieto opatrenia majú za cieľ zvýšiť informovanosť a povedomie občanov. Ďalším dôležitým efektom týchto zmien je docieliť, aby kompetentní obce vedome, alebo nevedome neopomenuli nejaký podnet alebo problém. Podnetom od občana, ktorý je verejne publikovaný na obecnej stránke, sa volení zástupcovia musia zaoberať a ponúknuť občanovi vysvetlenie alebo možné riešenie. Riešenie a diskusia s občanmi zlepší medziľudské vzťahy a zvýši kvalitu života v našej obci.

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Share This