Vyberte stranu

Komunikácia s rómskou komunitou

Komunikácia s rómskou komunitou

Pre zlepšenie komunikácie medzi obcou a rómskou komunitou v našej obci navrhujeme, aby si Rómovia vybrali spomedzi seba osobu, ktorej dôverujú a ktorá by priamo prezentovala ich problémy a požiadavky. Obec zase môže cez túto osobu, priamo komunikovať svoje postoje, alebo záujmy. Tento zástupca, znalý miestnych pomerov, môže upozorniť kompetentných v obci na možné nedostatky, na vzniknuté problémy a navrhnúť zlepšenie súčasného stavu.

Obec bude tiež klásť dôraz na aktívny prístup mladých ľudí z tejto komunity k vzdelaniu. Vzdelaný a pracujúci človek dokáže v budúcnosti najlepšie vytvoriť priaznivé prostredie pre výchovu svojich detí a postarať sa aj o svojich blízkych v starobe.

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Share This