Vyberte stranu

Vitajte

V komunálnych voľbách 2018 boli z našej štvorice za poslancov zvolení Matej Rehák, Martin Zelenaj a Eliška Kuklová.

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Lužianky

Prečo práve my?

Našim domovom sú Lužianky, máme tu svoje rodiny, sme jedni z Vás.

Sme za lepšie fungujúcu obec, otvorenejšiu komunikáciu s občanmi a hlavne veríme, že Lužianky sú dobrým miestom pre život nás všetkých.

Preto Vás chceme poprosiť, príďte nás podporiť 10.11.2018 vo voľbách a pomôžte nám urobiť Lužianky ešte lepšími.

Ďakujeme za Váš hlas.

otvorenosť, spolupráca, rozvoj

Čo tým myslíme?

Otvorenosť

 

 • Aktívne diskusie na internetovej stránke obce
 • Vytvorenie aplikácie na zasielanie dôležitých správ na mail občanov
 • Pravidelné obhliadky jednotlivých častí obce spolu s občanmi
 • Zvukový záznam z rokovania obecného zastupiteľstva prístupný na internetovej stránke obce
 • Oficiálne stránky obce na vybraných sociálnych sieťach
 • Archív vyhlásených správ z miestneho rozhlasu na internetovej stránke obce
Otvorenosť
Spolupráca

Spolupráca

 

 • Spolupráca s domácimi i zahraničnými firmami, ktoré majú sídlo v našej obci na jej rozvoji
 • Aktívna spolupráca s predstaviteľom rómskej komunity a splnomocnencom vlády pre rómske komunity
 • Spolupráca so združeniami a organizáciami v našej obci

Rozvoj

 

 • Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami obcí (miestne komunikácie)
 • Následne rozvojové akcie – výstavba ďalšej časti kanalizácie
 • Vybudovanie cestných komunikácií a ekologických prvkov (tzv. Spoločných zariadení a opatrení) v rámci projektu pozemkových úprav z eurofondov (napr. Program rozvoja vidieka)
 • Obnova veľkého ihriska v areáli školy a skvalitnenie stavu detských ihrísk
 • Životné prostredie – výsadba zelene, aktívne monitorovanie stavu zelene v obci
Rozvoj

Chcete vedieť viac o našom programe?

Kto sme?

Mgr. Matej Rehák

Mgr. Matej Rehák

Kandidát na starostu s číslom 7 a poslanca obecného zastupiteľstva s číslom 18 v komunálnych voľbách 2018 v obci Lužianky.

Vladimír Klzo

Vladimír Klzo

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva s číslom 11 v komunálnych voľbách 2018 v obci Lužianky.

Martin Zelenaj

Martin Zelenaj

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva s číslom 25 v komunálnych voľbách 2018 v obci Lužianky.

Bc. Eliška Kuklová

Bc. Eliška Kuklová

Kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva s číslom 14 v komunálnych voľbách 2018 v obci Lužianky.

A v čom uvítate zmenu vy?

Dajte nám o tom vedieť

 

Môžete si pozrieť, čo pridávame na sociálne siete:

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 27.10.2018 na Rastislavovej (od kostola po Obežnú), Obežnej, Prúdovej a Švantnerovej ulici

Oslovení obyvatelia na ulici Obežná by privítali vybudovanie kanalizácie, pridanie lámp pouličného osvetlenia na začiatku ulice od strany cintorína. 
Z dôvodu, že sa v tejto časti obce vyskytujú občasné skládky odpadu – napr. vyhodené oblečenie, by občania privítali nainštalovanie kamerového systému. 
Občania sa sťažovali aj na občasný hluk vo večerných hodinách a to najmä počas letných mesiacov.
Oslovení obyvatelia by z dôvodu ľahšieho prechodu cez hlavnú cestu privítali vybudovanie priechodu pre chodcov v smere od cintorína na ulicu Obežná.

Oslovení obyvatelia hlavnej ulice nás upozornili, že na zelených pásoch popri ceste v smere do Nitry často parkujú vodiči so svojimi osobnými autami. Neparkujú na parkovisku pri obchode, čo z kapacitných dôvodov ani nie je vždy možné, ani na parkovisku pri pošte. Boli by radi, aby obec tento problém vyriešila. Niektorí občania navrhli ako riešenie tohto problému, aby obec v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom ako vlastníkom komunikácie vybudovala pozdĺžne parkovacie miesta na ceste Rastislavova od úseku s križovatkou Kaplanova po parkovisko pri pošte. Toto parkovisko by sa využilo aj pri akciách v kultúrnom dome po rýchlom zaplnení parkoviska pred obecným úradom. 
Oslovení obyvatelia by ocenili, keby obec vstúpi do rokovaní s niektorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom vyčlenenia časti ordinačných hodín na predpisovanie liekov, resp. očkovanie. V súčasnosti musia pacienti kvôli predpisovaniu liekov čakať v poradí v čakárni. 
Občania by privítali, keby sa vstup do budovy pošty prebuduje na bezbariérový vchod. Taktiež by ocenili, keby sa pri budovaní verejných budov, alebo ich rekonštrukciách myslí aj na ich bezbariérovosť. 
Občania sa sťažovali na častý neporiadok pri obchodnom dome Jednota, resp. v obci a privítali by tiež vybudovanie podchodu cez železničný násyp pod železničným mostom. 
Občania navrhli, aby obec organizovala viac akcií pre všetky vekové skupiny obyvateľstva, rôzne vzdelávacie aktivity, športové súťaže a pod. Uvedené porovnávali hlavne s obecným životom v neďalekých dedinách. 
Viacerí oslovení občania nám prízvukovali nutnosť vybudovať domov sociálnych služieb, resp. denný stacionár a viacerí prejavili o takéto služby obce záujem. 
Zavedenie kvalitnejšieho optického internetu bola tiež jedna z požiadaviek občanov. 
Oslovení občania by tiež privítali, keby sa vykoná tzv. „pasportizácia cintorínov“ –t.j. zmapovanie hrobových miest a pochovaných. Následne by sa tabule s mapou cintorína osadili pri vchode na pohrebiská.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 25.10.2018 v uliciach Nejedlého, Sasinkova a v časti Radošinskej ulice

Obyvatelia na ulici Nejedlého nás upozornili najmä na kritický stav parkovania a problémový prejazd komunikáciou počas ordinačných hodín blízkeho zdravotného strediska. Zdravotné stredisko má síce vybudované malé parkovisko, ale toto kapacitne nepostačuje pre jeho návštevníkov. Občania by ocenili, keby sa na voľnom pozemku pri zdravotnom stredisku vybuduje parkovisko, nakoľko doterajšie riešenie v podobe zasypania cestného rigola, nie je dostačujúce.
Ďalej sa obyvatelia sťažovali, že po realizácii kanalizácie a následnej rekonštrukcii komunikácie, nový asfalt nekopíruje šírku pôvodného povrchu. Uvedené skutočnosti sme zistili aj na iných komunikáciách – napr. Kajsa II. 
Obyvatelia sa ďalej sťažovali aj na prejazdy nákladných automobilov odchádzajúcich z miestnej firmy. 
Obyvatelia tejto ulice vyjadrili nespokojnosť aj so spôsobom zberu odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Tieto sa zaplnia veľmi skoro a občania, ktorí prídu neskôr, nemajú kam odložiť odpad. Po zaplnení sa navyše nepristaví nový kontajner na ďalší odpad. 
Oslovení obyvatelia by privítali, keby obec vybuduje nájomné bytovky, aby sa jednotlivci a rodiny pochádzajúce z Lužianok mohli vrátiť do svojej rodnej obce. 
Občania tiež navrhovali, aby sa v druhom bloku základnej školy vytvorilo zariadenie pre seniorov, alebo denný stacionár. 
Ďalej nás občania tejto ulice upozornili na rušenie nočného pokoja zo strany niektorých spoluobčanov, ktoré je intenzívnejšie najmä v letných mesiacoch. 
Niektorí oslovení občania mali výhrady aj k práci obecnej polície.

Na ulici Sasinkova nás ľudia upozornili na nekvalitný povrch komunikácie a niektorí by privítali vybudovanie chodníka pre peších. V tejto súvislosti tiež upozorňujeme na skutočnosť, že pozemky pod oboma miestnymi komunikáciami nie sú vo vlastníctve obce. Predstavitelia obce by mali túto situáciu riešiť.

Na ulici Radošinská od križovatky s Venušinou po ulicu Švantnerova nás občania upozornili, že pre budovanie ďalších rodinných domov na tejto ulici je nutné, aby sa kapacitne posilnila elektrická sieť a preto by privítali, keby obec zabezpečila činnosti vedúce k vybudovanie novej trafostanice. 
Taktiež nás obyvatelia tejto ulice upozornili na skutočnosť, že cez most nad riekou Nitra si viaceré autá skracujú cestu do priemyselného parku. Z dôvodu, že v tomto úseku je nekvalitný cestný povrch, autá prechádzajú aj po trávnatých plochách, čím ich znehodnocujú. Občania by preto privítali riešenie tohto problému. 
Oslovení občania by ďalej privítali väčší poriadok v obci hlavne v okolí ulíc Obežná, Švantnerova a hlavne zvýšenie bezpečnosti a ohľaduplnosti časti obyvateľov. 
Dôležitou požiadavkou v tejto časti obce je dobudovanie kanalizácie.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 23.10. v bytových domoch na Hlohoveckej, Vinárskej a Korytovskej

Na ulici Hlohovecká sme sa rozprávali s dvomi obyvateľmi, ktorí však nemali konkrétne návrhy na zlepšenie, resp. jedna obyvateľka nám povedala, že ak bude mať nejaké podnety, bude nás informovať.

Na ulici Vinárska sme sa zdržali cca 10 min., ale nepodarilo sa nám skontaktovať s obyvateľmi bytového domu, pretože majú oplotený pozemok a na bráne sa nenachádzal zvonček. 
Všimli sme si, že na niektorých úsekoch tejto ulice sa nachádzajú výtlky a zastávka Lužianky VÚŽV nie je krytá.

Na ulici Korytovská nám oslovení obyvatelia hovorili o problémoch s nevybudovanou kanalizáciou. 
Privítali by doriešenie problému s pitnou vodou, nakoľko vodu čerpajú zo vzdialenejšej studne. 
Niektorí obyvatelia by ocenili, keby ich bytovky boli plynofikované. 
Občania tejto časti našej obce sa nám sťažovali na hluk a prašnosť počas výstavby novej obytnej časti, ktorá sa bude nachádzať v ich neďalekom susedstve. 
Oslovení občania by tiež privítali, keby sa dreviny popri verejnom osvetlení upravili, nakoľko v noci vytvárajú tieň pouličnému osvetleniu.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 22.10. v uliciach Závodníkova a Pri trati

Oslovení obyvatelia ulice Závodníkova by ocenili, keby sa popri komunikácii vybuduje chodník pre peších a dorieši sa centrálne odvodnenie celej ulice, pretože počas dažďa sa do niektorých dvorov vlieva dažďová voda. 
Niektorí obyvatelia sa sťažovali na nedostatočnú zrozumiteľnosť vyhlasovaných správ z obecného rozhlasu. 
Obyvatelia nás upozornili na nekvalitné úseky asfaltového koberca na tejto ceste. 
Ocenili by, keby občania zachovali celú šírku komunikácie na prejazd automobilov, bez vystupujúcich drevín. 
Niektorí obyvatelia vyjadrili nespokojnosť so stavom zastávky MHD Lužianky Vinárska a ocenili by, keby obec zabezpečí jej úpravy a zlepšenie všeobecného vzhľadu.

Obyvatelia žijúci na komunikácii Pri Trati by privítali skoré zásobovanie ulice elektrickou energiou a vybudovanie oplotenia medzi železničnou dráhou a miestnou komunikáciou.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 16.10.2018 na Rastislavovej ulici od križovatky s Kajsou I

Dozvedeli sme sa, že je nutné riešiť nevyhovujúci stav smetných nádob na zastávke MHD Rastislavova, ktoré sú deravé a smeti prepadávajú na zem. Občania by privítali skoré spustenie zberného dvora a niektorí by boli radi keby sa častejšie vyvážali nádoby na bioodpad, resp. keby sa mohli na tento druh používať objemovo väčšie nádoby. Občania by boli radi, aby sa jarné a jesenné upratovania formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov lepšie organizovali a aby obec zabezpečovala zber a odvoz vybraných druhov odpadu. 
Skôr narodení obyvatelia by privítali, keby im obec poskytuje pomoc vo forme úpravy zelených priestranstiev pred ich rodinnými domami. 
Obdobne ako väčšina obyvateľov na hlavnej ulici sa sťažovali na hluk z dopravy a zníženú kvalitu miestneho rozhlasu. 
Viacerí obyvatelia sa sťažovali aj na to, že po dažďoch im steká voda do dvorov. Príčinu tohto stavu vidia aj v tom, že mnohí občania si zavozili svoje cestné priekopy a voda sa nemá kde zdržiavať. Viacerí by privítali, keby sú priechody pre chodcov lepšie označené napr. blikajúce priechody, alebo aby boli zvislé značky označujúce priechod pre chodov umiestnené vo väčšej vzdialenosti. Tiež by pomohlo, keby sú tieto značky flourescenčné. 
Občania využívajúci železničnú zastávku „Mlynárce“ nachádzajúcu sa na začiatku našej obce by privítali zriadenie krátkeho úseku chodníka od autobusovej zastávky „Ferrenit“ po železničnú zastávku. 
Mladšie ročníky by privítali keby obec vybudovala bytové domy, či už pre nájom alebo na odpredaj pre občanov Lužianok. 
Niektorí obyvatelia navrhli zriadenie obecného realitného fondu, z ktorého by následne obec financovala vykupovanie nehnuteľností.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 13.10. v uliciach Kajsa I, Kajsa II a Rastislavova

Na ulici Rastislavova by niektorí obyvatelia privítali vybudovanie chodníka aj na druhej strane komunikácie a samozrejme dobudovanie bezpečného podchodu pod železničným mostom, napr. aj osadením lávky cez priekopu vedľa mosta. 
Boli by radi, keby obec dbala aj na väčšiu čistotu autobusových zastávok. 
Niektorí obyvatelia, ktorých pozemky susedia so železničnou traťou by privítali vybudovanie prístupovej komunikácie na konci svojich pozemkov. 
Oslovení občania sa sťažovali na veľkú intenzitu dopravy na hlavnej ulici a potom následne zníženú kvalitu vyhlasovaných správ prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Občania bez rozdielu veku by privítali vybudovanie komunitného centra, kde by sa mohli spoločne stretávať a skôr narodení obyvatelia by privítali aj zriadenie domova opatrovateľskej služby, alebo denného stacionára. 
Niektorí obyvatelia by boli radi keby v našej obci existovali lepšie služby napr. aj v podobe malej kaviarničky.

Obyvatelia na ulici Kajsa II. by privítali keby obec zastrešovala edukačné aktivity – prednášky na rôzne témy – zdravotníctvo, vzdelanie a akcie pre deti a mládež. 
Privítali by aj častejšiu starostlivosť o miestne ihrisko a jeho vhodné doplnenie novými atrakciami pre deti a mládež – napr. workoutové ihrisko.
Tiež by boli radi, keby sa v školskom areáli zriadili viaceré športoviská a toto miesto sa stalo akýmsi centrom celej dediny. 
Obyvatelia, ktorí pravidelne navštevujú okolie rieky Nitra by privítali viacej zelene a lavičky na krátky oddych počas prechádzky. Veľa obyvateľov vyjadrilo nespokojnosť s kamenným povrchom na hrádzi rieky Nitra, ktorý nie je spevnený a je po ňom sťažená chôdza. Obyvatelia sa sťažovali aj na to, že vrch hrádze využívajú často osobné automobily. 
Niektorí obyvatelia by privítali spojenie ulíc Kajsa I. a Kajsa II., naopak niektorým občanom by takéto spojenie nevyhovovalo a chceli by zachovať súčasný stav. Občania by privítali, aby sa spravil poriadok s parkovaním automobilov na miestnej komunikácii a rozšírila sa miestna komunikácia Korytovská v smere od Rastislavovej na Kajsu II. Upozornili nás tiež, že po vybudovaní kanalizácie začali niektoré úseky miestnej komunikácie postupne „sadať“.

Obyvatelia na ulici Kajsa I. by privítali, aby sa kapacitne posilnila elektrická sieť, a to z dôvodu že je nedostatočná pre ďalšie pripojenie prípadných novovybudovaných rodinných domov v tejto lokalite.
Chceli by tiež, aby obec organizovala viacej kultúrnych podujatí pre všetky skupiny obyvateľstva. 
Boli by radi, keby šoféri akceptovali skutočnosť, že na bočných uličkách sa hrávajú deti a tomuto prispôsobili aj svoju jazdu.

Počas tohto stretnutia nám občania tiež hovorili, že by bolo vhodné vybudovať parkovisko pri pošte., ktoré by mohli využívať aj občania pri návšteve kostola, aj ľudia smerujúci do zdravotného strediska.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 10.10.2018 na uliciach Ciolkovského a Korytovská

Ciolkovského ulica:
Ľuďom v tejto časti prekáža nedoriešený podchod pod železničným mostom. Privítali by, keby bola osadená lávka cez cestný rigol pri železničnom moste.
Občania ocenili, že obec nainštalovala jeden reproduktor miestneho rozhlasu, čím sa zlepšila kvalita vysielania v jednej časti ulice. Niektorí obyvatelia v inej časti tejto ulice sa zasa sťažovali na nízku kvalitu vyhlasovaných oznamov.
Viacerí obyvatelia v časti pri železničnej trati by privítali, keby železnice venovali väčšiu starostlivosť o železničný násyp, kde po rekonštrukcii rastú náletové dreviny a rôzne buriny. Navyše nás obyvatelia upozornili, že po rekonštrukcii železničnej trate zostali na pozemku ŽSR zvyšky stavebného a komunálneho odpadu. 
Niektorí by privítali častejšie vynášanie smetných nádob určených na plasty.
Občania nás tiež upozornili, že na krátkom úseku Ciolkovského ulice, kde sú vybudované cestné žľaby a zberný kanál, dochádza po daždi k preliatiu stekajúcej vody do blízkych dvorov rodinných domov. Tento stav je spôsobený jeho zanesením a nepravidelnou údržbou. 
Obyvatelia, ktorí bývajú v časti od železničného násypu po T- križovatku by privítali vybudovanie cestných žľabov popri komunikácii. Voda stekajúca po daždi im často zaplavuje dvory rodinných domov. 
Tiež by privítali osadenie dopravného zrkadla pre lepší a bezpečnejší prejazd touto križovatkou. 
Viacerí občania by privítali, aby obec zriadila zaradenie pre seniorov, resp. komunitné centrá, kde by sa mohli stretávať ľudia s podobnými záujmami. 
V tejto časti je často z blízkej firmy do neskorých nočných hodín počuť manipuláciu s kontajnermi.
Občania navrhovali aj umiestnenie bankomatu v obci.

Korytovská ulica:
Všeobecne bola požiadavka na viacej kultúrnych akcií pre všetky skupiny obyvateľstva.
Niektorí obyvatelia sa sťažovali na častý prechod nákladnej automobilovej dopravy do blízkeho areálu spoločnosti zaoberajúcej sa odpadovým hospodárstvom. 
Obyvatelia ulice Korytovská (od križovatky Rastislavova po rieku Nitra) by ocenili lepší stav vozovky a privítali by aj vybudovanie chodníka, nakoľko je v tejto časti veľký pohyb chodcov smerujúcich na Kajsu II.
Viacerí by privítali sfunkčnenie zberného dvora v našej obci a úpravu drevín, ktoré zasahujú do cestnej komunikácie na ulici Korytovská od križovatky Rastislavova po železnicu.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 08.10. na Rastislavovej ulici

Sťažovali na zvýšenú intenzitu cestnej dopravy, najmä nákladných vozidiel a následne na zníženú kvalitu vysielania miestneho rozhlasu. 
V tejto časti sa budovala kanalizačná sieť mimo hlavnej komunikácie a to popri oploteniach obyvateľov. Mnohí občania vyjadrili nespokojnosť s tým, že po ukončení výstavby kanalizácie neboli poškodené vjazdy do dvorov a ich okolie dané do pôvodného stavu. 
V uvedenej lokalite by viacerí občania privítali vybudovanie chodníka na druhej strane cesty, pretože je niekedy problém prejsť na druhú stranu, najmä keď je viac áut na cestách. 
Takisto nás obyvatelia upozornili, že v tejto lokalite na pravej strane v smere do obce nie je vybudovaný cestný rigol a pri daždi steká voda niektorým vlastníkom nehnuteľností na dvory rodinných domov.
Obyvatelia by ocenili, keby sa Železnice Slovenskej republiky vo väčšej miere starali o železničný násyp – častejšie kosenie trávy a náletových drevín. 
Občania sa tiež sťažovali na neporiadok nielen v tejto časti obce – pohodené odpadky a všeobecná nečistota verejných priestranstiev. 
Boli sme upozornení, že sa u niektorých vyskytli drobné krádeže majetku. Pre väčšiu bezpečnosť v obci navrhujú niektorí občania posilniť a hlavne skvalitniť kamerový systém. 
Skôr narodení občania by privítali, keby sa druhá časť pavilónu školy zmenila na zariadenie pre seniorov poskytujúce služby pre občanov Lužianok. 
Občania tiež navrhli, aby obec organizovala viac kultúrnych podujatí a stretnutí pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na stretnutí 06.10. v časti Počašie, Radošinská, Na Ihrisko, Športová

Na stretnutí nám veľká väčšina občanov navštívených ulíc hovorila hlavne o chýbajúcej kanalizácii. 
Mnoho ľudí sa sťažovalo na nevyhovujúci stav miestnych komunikácii: Na ihrisko a časti ulice Venušina. Obyvatelia sa sťažujú aj na zanedbanú cestu – Radošinká od križovatky s ulicou Na ihrisko smerom k futbalovému ihrisku. 
Viacerí obyvatelia Počašia majú problém s internetovým pripojením. 
V tejto časti obce sa nachádza veľa mladých rodín s deťmi, ktoré by ocenili viac obecných akcií pre deti a pre mladšie rodiny. Privítali by aj väčšiu starostlivosť obce o detské ihrisko v tejto časti. Občania by prijali viac kultúrnych akcií. 
Niektorí obyvatelia navrhli, aby sa úzke miestne komunikácie Na ihrisko, Venušina zjednosmernili, čím by sa zjednodušil prejazd touto časťou. 
Niektorí obyvatelia na križovatke ulíc Na ihrisko a Počašie sa sťažovali, že dažďová voda z celej ulice steká do poškodeného betónového žľabu a následne podteká pod ich domy. Obyvatelia ulice Radošinská navrhli, aby sa po výstavbe kanalizácie zrekonštruovala miestna komunikácia tak, aby sa po daždi na krajniciach netvorili stojaté mláky. 
Občania navrhli, aby sa lepšie využil areál za školou a aby sa pristúpilo k rekonštrukcii druhej časti školského pavilónu, ktorý by sa mohol využívať pre potreby skôr narodených obyvateľov našej obce. 
Mnoho občanov, ktorí častejšie cestujú po okolitých krajinách, sa sťažovalo na málo zelene v našej obci a navrhovali novú výsadbu na obecných pozemkoch a verejných priestranstvách .

Čo sme sa dozvedeli od občanov na treťom stretnutí 04.10.2018 na Rastislavovej (od železnice po Obežnú)

Občanov po celej dĺžke hlavnej cesty trápi predovšetkým zvýšená automobilová a nákladná doprava, dôsledkom ktorej je znížená kvalita miestneho rozhlasu. Z toho dôvodu by obyvatelia privítali zriadenie sekcie vyhlasovaných správ na internetovej stránke obce.
Obyvatelia ako hlavnú požiadavku uvádzali dobudovanie kanalizácie. 
Skôr narodení by privítali, aby obec robila viac v sociálno-zdravotnej starostlivosti. Navrhovali, aby obec prostredníctvom sociálneho pracovníka pomáhala vybraným občanom napr. pri ceste do zdravotných stredísk.
Obyvatelia nás tiež upozornili na nerovnosti chodníka pozdĺž „parku“ pri železničnej stanici. Koreňová sústava stromov nadvihla niektoré časti chodníka, čím sa sťažil prechod cez tento úsek. 
Zároveň sme boli občanmi upozornení, že pri daždi sa tvoria mláky na križovatke Rastislavova a miestnej komunikácie pri cintoríne, ktoré zasahujú aj do hlavnej cesty č. III/1677. Po daždi je prejazd cez túto cestu sťažený.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na druhom stretnutí 01.10.2018 na Teslovej a časti Rastislavovej (pri obci Zbehy)

Obyvatelia ulíc Teslova považujú za veľký problém neexistujúci prechod cez železničnú trať. Napriek tomu, že železničná stanica a zastávka MHD je vzdialená len niečo viac ako 50 m, musia pri ceste na autobus, alebo vlak absolvovať obchádzkovú trasu viac ako 1 km. Viacerí obyvatelia boli za prechod cez železničnú trať aj pokutovaní. 
Ďalej by obyvatelia tejto časti obce privítali, aby sa správca priľahlých železničných pozemkov – ŽSR pravidelne staral o rastúcu zeleň a dreviny, aby neprerastali až do cestnej komunikácie. Prerastená zeleň má za následok zhoršený výhľad pri prejazde áut, pohybe chodcov a cyklistov po miestnej komunikácii. 
Viacerí obyvatelia obce majú záujem, aby sa za ich domami vybudovala nová obecná prístupová komunikácia pre výstavbu rodinných domov. 
Problémom sú aj občasné krádeže a poškodzovanie majetku občanov. Vybudovanie kanalizácie je ďalšou dôležitou požiadavkou aj pre občanov Teslovej ulice.

Obyvatelia Rastislavovej ulice pokladajú za veľký problém zvýšený prejazd automobilov, najmä nákladných áut po ceste č. III/1677. 
V tejto časti obce absentuje krytá autobusová zastávka smerom na Zbehy. Obyvatelia by ďalej ocenili lepšiu dostupnosť MHD a samozrejme zriadenie kanalizácie aj v ich časti obce. 
Mladšie ročníky by zase uvítali častejšiu organizáciu kultúrneho programu pre mladých ľudí a mladé rodiny.

Obyvatelia ulice Na Holotke sa sťažovali na kvalitu miestnej prístupovej komunikácie.

Čo sme sa dozvedeli od občanov na prvom stretnutí 28.09.2018 na Holotke

Možno povedať, že u starších ľudí je problémom najmä veľká vzdialenosť na zastávku MHD a absencia obchodu s potravinami v blízkosti ich obydlí. 
Mladšie ročníky by ocenili rýchlejšie a kvalitnejšie internetové pripojenie. 
Diskusia prebiehala aj k problematike nefungujúceho detského ihriska, údržby niektorých častí obecných ciest (nekosenie zelených krajníc), navozenia materiálu na časť obecného pozemku za cestnou rampou – križovatka Teslova x Urbanová. 
Niektorí obyvatelia nás upozornili na vytváranie mlák po daždi na časti komunikácie Hronského, alebo zníženú kvalitu miestneho rozhlasu. 
Počas rozhovorov s občanmi asi najviac zarezonovala potreba výstavby kanalizácie, čo samozrejme za hlavný problém považujeme aj my. 
Ďalej by občania privítali zabezpečenie prechodu cez železničnú trať, aby neboli pokutovaní zo strany železničnej polície. 
Niektorí občania vyjadrili aj obavy z možnej výstavby rodinných domov nad Holotkou – stavebný ruch, prach, prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po miestnych komunikáciách.

Čo s areálom školy?

Vedeli ste, že v rámci školského areálu vlastní naša obec plochu o výmere takmer 40 000m²?

Školský areál má výhodnú polohu, keďže sa nachádza približne v strede našej obce.

Veríme, že túto plochu môžeme ako občania využívať viac ako doteraz na rôzne voľnočasové aktivity.

Predstavujeme si rekonštrukciu už existujúcich plôch určených na šport a vznik nových športových a oddychových zón v rámci areálu.

Za samozrejmé považujeme dostatočnú starostlivosť o zeleň a dreviny, ktoré sa tu nachádzajú a prípadnú výsadbu nových drevín v rámci oddychovej časti školského areálu.

Obnovou areálu školy vznikne spoločný priestor na aktivity pre všetkých našich občanov – nielen pre mladých, ale aj pre skôr narodených.

Všimli ste si, že sa zvolebnieva?

Na internetovej stránke obce Lužianky je už zverejnený zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a na poslancov. Ďakujeme Vám, že aj vďaka Vašim podpisom na kandidátnu listinu sa v tomto zozname nachádzame aj my:

za starostu:

Matej Rehák s číslom 7

a kandidáti na poslancov:

Matej Rehák má číslo 18
Vladimír Klzo má číslo 11
Martin Zelenaj má číslo 25
Eliška Kuklova má číslo 14

Môže podľa vás investícia do vybudovania kanalizácie skvalitniť životy nás všetkých?

Pred pár rokmi získala naša obec nemalé finančné prostriedky na vybudovanie kanalizačnej siete v jednej z častí Lužianok.

Zažili sme síce pár mesiacov dopravných obmedzení, hluku a zvýšenej prašnosti počas výstavby, ale toto dočasné zvýšenie nepohody malo svoj zmysel.

Obyvatelia obce, ktorí mali možnosť pripojiť sa na vybudovanú kanalizačnú sieť, vnímajú túto možnosť výrazne pozitívne.

Preto bude našou absolútnou prioritou zabezpečiť všetky potrebné povolenia na dobudovanie kanalizačnej siete v druhej časti našej obce.

Lužianky sú veľká obec situovaná priamo pri krajskom meste a dobudovanie kanalizácie musí byť našim hlavným spoločným záujmom.

Obec môže na túto investíciu získať výrazné finančné prostriedky aj z eurofondov a to v prípade, ak bude v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásená nová výzva na poskytnutie nenávratného finančného prostriedku na tento účel.

Sledujme preto spoločne stránku http://eufondy.sk/61-sk/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/ a majme prehľad o aktuálnych výzvach na zlepšenie kvality životného prostredia.

Myslíte si, že je ešte v Lužiankach priestor na ďalší územný rozvoj?

V rámci pozemkových úprav, ktoré tu v minulosti prebehli, prešli do vlastníctva obce pozemky, na ktorých môžu byť:

vybudované nové cesty, z ktorých je prístup k pozemkom občanov
zriadené odvodňovacie kanály proti prívalovej vode
vysadené nové stromy pre skrášlenie okolia a zlepšenie životného prostredia

Štát, prostredníctvom príslušných fondov, poskytuje po vyhlásení výzvy možnosť obciam na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov na tieto rozvojové aktivity.

Vybudovanie nových miestnych komunikácii a výsadba zelene sú tým správnym krokom pred ďalšou výstavbou rodinných domov v nových lokalitách.

Zaujíma Vás, kde je možný ďalší rozvoj našej obce? Kliknite na odkaz https://novystarosta.sk/spolocne-zariadenia-a-opatrenia/, kde je mapa záujmového územia s vyznačením nových ciest a ekologických prvkov vo vyššom rozlíšení.

Ako sa starať o obecný majetok?

Aby nám majetok vydržal dlho funkčný, potrebuje našu pozornosť – musíme sa oň starať, kontrolovať ho a mali by sme ho aj zveľaďovať. 

Tak isto ako o súkromný majetok, je potrebná aj starostlivosť o spoločný (obecný) majetok všetkých občanov.

Radi by sme zaviedli pravidelné pešie návštevy kompetentných v jednotlivých častiach našej obce za účelom kontroly a zveľaďovania spoločného majetku.

Pešia ohliadka je podľa nás vhodným spôsobom na všimnutie si prípadných nedostatkov a hľadanie riešení na ich opravu.

Termíny stretnutí plánujeme vyhlásiť a zverejniť vopred, aby o nich vedeli aj obyvatelia a mohli sa ich aktívne zúčastniť.

Týmto spôsobom môžu občania otvorene spolupracovať s predstaviteľmi obce na riešení problémov tej ktorej obecnej časti, resp. navrhnúť zlepšenia súčasného stavu.

Prajete si možnosť upozorniť kompetentných na problém priamo na jeho mieste? Veríme, že sa nám táto vízia podarí s Vašou pomocou zrealizovať…

Ako priblížiť dianie v obci občanom?

V minulom príspevku sme Vám predstavili náš pohľad na zverejňovanie informácii a noviniek o našej obci. Myslíme si však, že sa v tomto smere dá urobiť ešte viac… Ako?

Možno by pomohlo sfunkčniť službu na internetovej stránke obce určenú na odber noviniek a dôležitých správ o obecnom dianí do mailovej schránky občanov.

Alebo vytvoriť oficiálnu stránku obce na facebooku? Všetci vieme, že sociálne siete majú v dnešnej dobe nezastupiteľné miesto – umožňujú informovať, ale aj diskutovať a to otvorene a prehľadne.

A čo tak online diskusie? Tu by sa dalo otvorene a v reálnom čase dozvedieť o problémoch občanov a aktívne s nimi spolupracovať a komunikovať o napredovaní obce.

Pozdáva sa Vám toto priblíženie sa obce k občanom? Veríme, že sa nám táto vízia podarí s Vašou pomocou zrealizovať.

Chcete mať lepší prehľad o tom, čo sa deje v našej obci?

Ste však príliš zaneprázdnení a nemáte možnosť pravidelne sa dopytovať kompetentných na novinky? Nevychádza Vám čas na návštevu zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo ste prepočuli oznam v miestnom rozhlase? 

Myslíme si, že obec má poskytovať občanom možnosť získať informácie o dianí v Lužiankach celostne, aj prostredníctvom vyhotoveného zvukového záznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dostupného na internetovej stránke.

Ďalším problémom vo viacerých obecných častiach je znížená kvalita zvuku obecného rozhlasu a preto majú niektorí občania ťažší prístup k aktuálnym informáciám. Zlepšiť informovanosť o obecných novinkách by mohlo aj vytvorenie sekcie na internetovej stránke obce. Táto sekcia by obsahovala archív vyhlásených správ miestneho rozhlasu podľa jednotlivých dní.

Vďaka týmto opatreniam by mal každý občan ľahký a dostupný prístup k informáciám, o ktoré má záujem a to v čase, ktorý mu najviac vyhovuje.

Žijete v Lužiankach? Viete ako budú vyzerať o pár rokov?

Možno tu bude viac športovísk, lepšie detské ihriská, dobudovaná kanalizácia, kvalitnejšie chodníky, viac zelene a oddychových zón, stavebné pozemky pre mladé rodiny, optický internet, kvalitnejšie služby pre našich seniorov, viac kultúrnych podujatí, vyššia bezpečnosť, viac plôch pre našich štvornohých miláčikov a mnoho iných prospešných vecí.

To, ako bude naša obec vyzerať o dva, tri, päť, desať rokov záleží od toho, ako ju teraz spoločne vytvoríme.

Radi by sme v našej obci vytvorili podmienky pre jej rozvoj, ktorý bude presahovať volebné obdobia. Chceme, aby občania prostredníctvom svojich názorov a pripomienok spoluutvárali jej ďalšiu budúcnosť. Efektívna komunikácia s rýchlym riešením problémov a reagovaním na podnety je základným kameňom pre jej ďalší rozvoj.

Lužianky sú dobrým miestom pre život nás a našich rodín a veríme, že môžu byť ešte lepšie…

Ako momentálne vyzerá okolie rieky Nitra?

Predstavujeme si v Lužiankach viac miesta na oddych, prechádzky  alebo šport. K týmto miestam určite patrí aj okolie rieky Nitra.

Dnes sú takmer dva roky od výsadby mladých stromčekov pozdĺž vodného toku. Tieto stromčeky by ste na fotke asi ťažko našli, preto sme vám pomohli šípkami.

Myslíte si, že je starostlivosť správcu vodného toku – Slovenského vodohospodárskeho podniku o tieto mladé sadenice dostatočná?

Nové správy o podchode pod železničným mostom.

Dňa 09.08.2018 sa Matej Rehák a zástupcovia obce Jozef Bojda (starosta), Mgr. Pavol Kostolník (poslanec obecného zastupiteľstva), Ing. Stanislav Beňo (poslanec obecného zatupiteľstva) a občania Ing. Martin Beňo a Ing. Karol Slivkanič zúčastnili pracovného stretnutia na Okresnom úrade v Nitre, ktoré sa uskutočnilo za účelom riešenia situácie ohľadom bezpečného prechodu pre peších pod železničným mostom na Rastislavovej ulici.

Na stretnutí boli zástupcovia viacerých štátnych orgánov a organizácii (Okresného úradu Nitra, KR PZ – Krajského dopravného inšpektorátu, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, spoločnosti MH Invest, stavebnej spoločnosti Strabag, projekčnej spoločnosti PRODEX, Železníc Slovenskej republiky a obce Lužianky).
Sme radi, že po aktívnej diskusii, väčšina zúčastnených vyjadrila ako jediné možné riešenie daného stavu vybudovanie prechodu („tunela“) pre peších v železničnom násype na strane dnes už jestvujúcich chodníkov. Projekčná spoločnosť PRODEX ponúkla spracovanie možného technického riešenia tejto stavby a jej nacenenie. Spoločnosti MH Invest a Železnice Slovenskej republiky oznámili, že preveria finančné možnosti svojich organizácii. Možné financovanie (kto by dané práce hradil) bude však zrejmé až po predložení možného technického riešenia a jeho nacenenia.


Veríme, že sa projekt podarí aj úspešne zrealizovať. Sme radi, že sa riešenie problému v našej obci posunulo ďalej aj vďaka aktívnemu pričineniu občanov, ktorí podpísali petíciu za túto vec. Ďakujeme.